SZÖVETSÉGI KÉPVISELÖK TANÁCSA

Nagyvárad, Fekete Sas Palota, Egyesülés Tér 2 - 4

Szabályzat felügyelő bizottság

MEGHATÁROZÁS (KIVONAT AZ RMDSZ ALAPSZABÁLYZATÁBÓL (2009))

XVI. A SZÖVETSÉGI SZABÁLYZAT-FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
78. cikkely
(1) A Szövetségi Szabályzat-Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: SZSZFB) az a szövetségi szintű testület, amely - a Szövetség szabályrendszerének egységességét, minden jellegű és minden szintű működésének szabályosságát felügyeli.
(2) A Szövetségi Szabályzat-Felügyelő Bizottságnak öt tagja van, mind jogászok, akikből 3 tagot az SZKT, 2 tagot a Szövetségi Elnök javasol, és akiket az SZKT erősít meg.
(3) Az SZSZFB tagjait négyéves időtartamra választják.


79. cikkely
Az SZSZFB hatásköre:
1) alapfokon:
a) ellenőrzi a Szövetség döntéshozó testületei határozatainak az Alapszabályzattal való összeférhetőségét;
b) ellenőrzi a területi szervezetek, platformok, társult szervezetek programját és szabályzatát, valamint azoknak a Szövetség Programjával, illetve Alapszabályzatával való összeférhetőségét;
c) kizárólagos érvénnyel értelmezi az Alapszabályzatot;
d) kivizsgálja a Szövetségi Etikai és Fegyelmi Bizottság tagjai által elkövetett etikai és fegyelmi vétségeket;
e) határoz minden egyéb olyan kérdésben, amelyet a jelen Alapszabályzat, az SZKT vagy a szövetségi elnök a Szövetségi Szabályzat-Felügyelő Bizottság hatáskörébe utal.
2) másodfokon:
a) határoz a területi szövetségi szabályzat-felügyelő bizottságok határozatai ellen benyújtott fellebbezések esetében.
80. cikkely
Az SZSZFB köteles 60 napon belül letárgyalni a hozzá intézett alapszabályzat-értelmezési kéréseket és álláspontját további 5 napon belül közölni a kérelmezővel.


81. cikkely
(1) Az SZSZFB kidolgozza és elfogadásra az SZKT elé terjeszti saját működési és rendtartási szabályzatát, melyet az Ügyvezető Elnökség, az elfogadástól számított két héten belül köteles közzétenni a Szövetség hivatalos kiadványaiban, másolatait pedig minden területi szervezetnek, platformnak, társult szervezetnek és minden szövetségi szintű szervnek elküldeni. Az SZSZFB működését szabályzatának közzététele után kezdheti meg.
(2) A Szövetségi Szabályzat-Felügyelő Bizottság döntéseit teljes ülésen hozza. Működését egy, tagjai közül választott elnök vezeti.
(3) Az SZSZFB döntései lehetnek szabály-szerűségi határozatok, értelmezési határozatok, elvi döntések vagy fegyelmi határozatok. Valamennyi döntését többségi szavazattal hozza. Szavazat-egyenlőség esetén az elnök szavazata a döntő.
(4) Évente beszámol tevékenységéről az SZKT ülésén.
(5) Az SZSZFB szabályszerűségi és fegyelmi határozatait, jóváhagyás végett, az SZKT következő ülése elé kell terjeszteni. Az értelmezési határozatokról és elvi döntésekről a legközelebbi alkalommal tájékoztatni kell az SZKT-t.


82. cikkely
Az SZSZFB munkáját az Ügyvezető Elnökség segíti. Működését a Szövetség éves költségvetésében elkülönített összeg teszi lehetővé.


83. cikkely
(1)Az SZSZFB tagság a mandátum lejárta előtt lemondással vagy elhalálozással szűnik meg.
(2)Működésképtelenség esetén, a SZÁT javaslatára, az SZSZFB visszahívható az SZKT határozata alapján.

84. cikkely
A területi szervezet és az azt alkotó helyi szervezetek működése szabályosságának felügyeletét a Területi Szabályzat-Felügyelő Bizottságok látják el.
1) alapfokon:
a) ellenőrzi a területi szervezetek döntéshozó testületei határozatainak a területi alapszabályzattal való összeférhetőségét;
b) ellenőrzi a helyi szervezetek és a helyi szinten társult szervezetek programját és szabályzatát, valamint azoknak a területi szervezet programjával és alapszabályzatával való összeférhetőségét;
c) kizárólagos érvénnyel értelmezi a területi szervezet alapszabályzatát;
d) kivizsgálja a Területi Etikai és Fegyelmi Bizottság tagjai által elkövetett etikai és fegyelmi vétségeket;
e) határoz minden egyéb olyan kérdésben, amelyet a területi szervezet alapszabályzata, a TKT vagy választmány, illetve esetenként a területi elnök a Területi Szabályzat-Felügyelő Bizottságok hatáskörébe utal.
2) másodfokon:
a) határoz a helyi szabályzat-felügyelő bizottságok határozatai ellen benyújtott fellebbezések esetében, amennyiben nem létezik Helyi Szabályzat-Felügyelő Bizottság, ez a határozat is alapfokú.